Přeměna akcií fondu na zaknihované

Přeměna akcií fondu na zaknihované

Společnost INVEST GATE Funds SICAV a.s., IČO: 059 01 499, se sídlem Jar. Haška 1819/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 2422 („Společnost“):


(a) oznamuje dle § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), že valná hromada Společnosti dne 30. března 2022 přijala rozhodnutí o změně stanov Společnosti, a to ve formě notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, na místě samém – Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, NZ 509/2022, přičemž valná hromada Společnosti mimo jiné rozhodla o tom, že všechny investiční akcie vydané k podfondu IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s., tj. kusové akcie v listinné podobě znějící na jméno akcionáře („Investiční akcie“), budou vydány jako zaknihovaný cenný papír, a tedy dojde k jejich přeměně na zaknihované akcie, přičemž text uvedeného rozhodnutí je následující: „Valná hromada rozhoduje o přeměně investičních akcií vydaných k podfondu IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s. na zaknihované akcie, a v souvislosti s tímto rozhodnutím mění článek 7 odst. 1 stanov: „Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, bez jmenovité hodnoty. Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Investiční akcie mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.“ a bez náhrady ruší odst. 7.8 v článku 7 stanov.“

(b) vyzývá všechny vlastníky Investičních akcií, aby listinné Investiční akcie odevzdali v sídle Společnosti, tj. na adrese Jar. Haška 1819/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, v pracovních dnech od 9:00 do 16:00,

(c) oznamuje, že přijala rozhodnutí, že lhůta pro odevzdání listinných Investičních akcií činí v souladu s § 529 odst. 2 Občanského zákoníku 3 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení,

(d) upozorňuje, že neodevzdání listinných Investičních akcií opravňuje Společnost určit dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání, přičemž neodevzdání listinných Investičních akcií ani v této dodatečné lhůtě může vést k tomu, že Společnost dané Investiční akcie prohlásí za neplatné.


INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Ing. Petr POKORNÝ, pověřený zmocněnec fondu

Další zprávy