*Důležité upozornění: Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční doporučení nebo radu, analýzu investičních příležitostí ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje. Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu (podfondu), tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte Ing. Petra Pokorného, email: petr.pokorny@deltais.cz, tel.: +420 602 207 708. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

© INVEST GATE Funds SICAV a.s. | IČ: 05901499

♥ o web s láskou pečuje psychological