Nulový vstupní poplatek do fondu IGF

Nulový vstupní poplatek do fondu IGF

Akce na nulový vstupní poplatek na investici do IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s. (dále též jen „Podfond“) získá každý klient, který splní následující podmínky:

  • uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií Podfondu v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022 včetně,
  • investice činí alespoň 1.000.000,- Kč pro nové investory nebo 100.000,- Kč pro stávající investory, ,
  • maximální výše investované částky není omezena.

S ohledem na skutečnost, že Fond, resp. Podfond je fondem kvalifikovaných investorů, může se investorem (upisovatelem investičních akcií) stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 ZISIF.

Bližší údaje o úpisu, vydávání a zpětném odkupu investičních akcií jsou uvedeny ve statutu Podfondu.
Fond si v zájmu udržení stability Podfondu vyhrazuje právo na rozhodnutí, se kterými investory uzavře smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, na uzavření této smlouvy není právní nárok.

Další zprávy